การสร้างสัมพันธภาพระหว่างวัยในครัวเรือนและชุมชนเพื่อสร้างความหมายหมายใหม่ในอาชีพโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน