Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 1 0 0
  2024 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกเพื่อผลิตสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและเส้นผม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพังกาหัวสุมดอกแดงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การกักเก็บกากน้ำมันกาแฟอินทรีย์ด้วย Poly (lactic-acid) โดยเทคนิค Phase inversion emulsion เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพทางเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 1 9 0 1
  2023 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากมะเขือเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการชุมชนเชิงพื้นที่ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากพืชทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานบริการวิชาการ 0 1 0 0
  2020 การผลิตสารสกัดจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตสารเชิงซ้อนพอลิแซคคาไรด์-เพพไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนเพื่อผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในชุมชนบางกะเจ้า เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานบริการวิชาการ 0 1 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้และของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยมุกสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 0 0 0 0
  2018 ชุดโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางโดยเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและจุลินทรีย์" ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 0
  2018 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพังกาหัวสุมดอกแดงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าน้ำกาวไหมไทยเหลือทิ้งให้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางชั้นสูง หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 พัฒนาผลิตภัณฑ์เอสเซนต์บำรุงผิวหน้าผสมโปรตีนข้าวสำหรับผิวแพ้ง่ายและชะลอริ้วรอย ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 1
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากมะม่วง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก. 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในเห็ดสด เห็ดแห้งและสารสกัดจากเห็ดด้วยวิธีอินฟราเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนมาสก์พอกกลางคืนสำหรับผิวหน้าที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าวเหนียวก่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การกักเก็บกากน้ำมันกาแฟอินทรีย์ด้วย Poly (lactic-acid) โดยเทคนิค Phase inversion emulsion เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพทางเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การผลิตนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์ (Oryza sativa) และฤทธิ์ทางชีวภาพของนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 1 8 6 3
  2022 เพิ่มศักยภาพการบูรณาการชุมชนเชิงพื้นที่นำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบเสม็ดขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หัวหน้าโครงการ สำนักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บี.โมริ เพ็ท จำกัด 0 0 0 3
  2017 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2017 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 1 0
  2017 โครงการการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จาก รำข้าว กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพื่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับเขากวางอ่อน(ชนิดแคปซูล) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 1 0
  2016 พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวและโลชันจากสารสกัดมะหาด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 พัฒนาผลิตภัณฑ์ประสะไพล(ชนิดแคปซูล) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2015 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรในกรมหม่อนไหม เรื่อง โปรตีนจากไหม: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ กรมหม่อนไหม 0 0 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บไขมันสกัดจากยางพาราในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและน้ำมันดักแด้ไหม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 2 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 3 1 0
  2015 กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ ผู้ร่วมวิจัย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 พัฒนาการใช้ประโยชน์ถอบแถบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 1 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันที่มีส่วนผสมของเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลสาหร่าย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์หาสารสกัดจากกล้วยไม้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็ก (นีโอโซน) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0