Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • Master of Engineering, Harbin Engineering University, จีน, 2557
  • Doctor of Engineering, Harbin Engineering University, จีน, 2563

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 0 0 0
  2024 การพัฒนานวัตกรรมระบบคัดแยกคุณภาพกล้วยหอมทอง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรแบบดิจิทัล ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเปราะบางของการทำประมงชายฝั่ง กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2022 โครงการการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือเพื่อเพิ่มทักษะแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมต่อเรือและโครงสร้างทางทะเล ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 1 0 0 0
  2019 การเปรียบเทียบการโก่งตัวแนวตั้งระหว่างคาน T และ RSF ในโครงสร้างเรือ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 ศึกษาการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทดแทนเครื่องยนต์เรือ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเรือคาตามารานเซลล์แสงอาทิตย์ “Green KU SRC I” ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2022 การพัฒนาเรือไฟฟ้าจัดเก็บวัชพืชน้ำ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2020 โครงการพัฒนางานออกแบบและทดสอบระบบทุ่นรักษ์ทะเลเพื่อใช้ในการวัดค่าทางสมุทรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย PTTEP 0 0 0 0
  2020 โครงการนำร่องศึกษาการเดินเรือไฟฟ้าเพื่อสาธารณะและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง "ล้อ ราง เรือ" ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ดักจับพลังงานคลื่น 10 กิโลวัตต์ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 0 0 0