การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเรือคาตามารานเซลล์แสงอาทิตย์ “Green KU SRC I”