โครงการการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือเพื่อเพิ่มทักษะแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมต่อเรือและโครงสร้างทางทะเล