Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Science Biological Resources), Gifu University, JAPAN
  • วท.ม. จุลชีววิทยา , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. จุลชีววิทยา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ในระบบนิเวศน์ทางดินที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2022 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือใบอ้อยเพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือใบอ้อยเพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2014 ความสามารถของจุลินทรีย์ดินในการสร้างสารยับยั้งเชื้อก่อโรคในมนุษย์บางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัวกับทุนภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 19 7 0 0
  2020 ผลของสารเคลือบเพื่อเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ สมบัติทางเคมี และชีวภาพของดิน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด 1 0 0 0
  2019 การประเมินประสิทธิภาพของบาสโฟเลีย ฟอร์ซ (BASFOLIAR FORCE) และ ไวตานิกา อาร์แซด (VITANICA RZ) ต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาภายใต้สภาพโรงเรือน และ การประเมินผลกระทบของบาสโฟเลีย พลีซัล อะมิโน (BASFOLIAR PRESAL AMINO) และ บาสโฟเลีย เคล์พ พรีเมี่ยม (BASFOLIAR KELP PREMIUM) ที่ต้านทานความเสียหายจากความเค็มในหญ้าสนามกอล์ฟ หัวหน้าโครงการ บริษัท COMPO EXPERT ประเทศเยอรมัน 0 0 0 0
  2019 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การมหาชน 0 0 0 0
  2018 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดตาม GLOBE Protocol ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
  2018 การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อยกระดับการจัดการที่ดินแบบยั่งยืนให้เป็นกระแสหลัก ผู้ร่วมวิจัย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 1 0 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพนิวทริแพลนท์ซอยล์พลัสต่อการเจริญเติบโตของพืช ประชากรจุลินทรีย์ดิน และสมบัติของดิน หัวหน้าโครงการ บ.แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0
  2017 การทดสอบประสิทธิภาพนิวทริแพลนท์ซอยล์พลัสต่อการเจริญเติบโตของพืช ประชากรจุลินทรีย์ดิน และสมบัติของดิน หัวหน้าโครงการ บริษัทแอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด 0 0 0 0
  2017 การตรวจติดตามคุณภาพดินและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับไม้โตเร็วและพืชเศรษฐกิจจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7 4 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามวิธีของ GLOBE Protocol และสร้างงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบ STEM EDUCATION ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2017 ผลของการจัดการธาตุอาหารหลักและจุลธาตุสำหรับเพิ่มผลผลิตและการควบคุมโรคในพริกไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
  2016 โครงการ พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ปี2559 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2016 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2015 การใช้เชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อยกระดับความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินที่ปลูกกาแฟ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2015 พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์เชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2014 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 1 1 0 0
  2014 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทชนิดเอนโดไฟท์จากอ้อยและสมบัติการยับยั้งการเกิดโรคใบแห้ง ปีที่2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2014 การพัฒนาการผลิตเนยแข็งสีแดงจากนมถั่วเหลืองด้วยเชื้อรา Monascus purpureus ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 1 0 0 0
  2013 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทชนิดเอนโดไฟท์จากอ้อยและสมบัติการยับยั้งการเกิดโรคใบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 1 0 0