Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2559
  • ศศ.ม(การจัดการทางการกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2549
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 7 1 0 0
  2020 การจัดการกิจกรรมเดิน-วิ่งเสมือนจริงเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการ Nontri E-san Virtual run season I หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2 0 0 0
  2020 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2019 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมที่มีต่อค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันและมวลกล้ามเนื้อของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2019 การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง (กรณีศึกษา โครงการ Ku.CSC Virtual run 2019) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อค่าดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาแบบทดสอบการส่งลูกสั้นและลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0
  2015 ทดสอบสมรรถภาพทางกายพนักงานโรงพยาบาลสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0
  2015 การทดสอบสมรรถภาพทางกายส้าหรับประชาชนในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2019 ประเมินทักษะการป้อนลูกสําหรับผู้ฝึกสอนแบดมินตันในภูมิภาค หัวหน้าโครงการ ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน 1 0 0 0