การจัดการกิจกรรมเดิน-วิ่งเสมือนจริงเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการ Nontri E-san Virtual run season I

Publish Year National Journal 2
2022 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ถอดบทเรียนการจัดการกิจกรรมเดิน-วิ่งเสมือนจริงสะสมระยะทางเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการนนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น 1", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 91-104
2022 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "เดิน-วิ่งเสมือนจริงเพื่อสุขภาพ “นนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น1”: การประเมินโครงการสู่การเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลชุมชน", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 138-152