โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 5 0 0
2015 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อโอกาสการจ้างงาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 ความสัมพันธ์ของข้อมูลองค์ประกอบกำไรและระดับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 1 0 0
2014 ความเครียดและการจัดการความเครียดของนิสิตการบัญชีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอก: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2013 การสื่อสารความเสี่ยงและคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 MANAGEMENT FORECAST AND DECISION-MAKING PERFORMANCE: A PATH ANALYSIS APPROACH หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 คุณภาพการสอบบัญชีและการจัดการกำไร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2013 อิทธิพลของคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีต่อคุณสมบัติพื้นฐานของนิสิตและบัณฑิตสาขาการบัญชีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2552 และความน่าจะเป็นในการรับบัณฑิตในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0