การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอก: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง จังหวัดสกลนคร


แสดงความคิดเห็น

(0)