Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การตลาด), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554
  • บธ.บ. (การตลาด) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 2 0 0
  2021 อิทธิพลคุณค่าของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตราสินค้าไทย หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0
  2021 แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 0 0 0
  2019 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2017 การศึกษาความพึงพอใจสินค้าแปรรูปจากพริกของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2017 การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 การสำรวจความพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับเป็นดีของดีประจำอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2014 การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ประเทศไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2013 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2013 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0