โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 2 0 0
2019 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
2017 การศึกษาความพึงพอใจสินค้าแปรรูปจากพริกของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
2017 การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2012 การสำรวจความพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับเป็นดีของดีประจำอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2014 การสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ประเทศไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
2013 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2013 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0