แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย