Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 0 0 0
  2020 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเตรียมน้ำสับปะรดสำหรับการผลิตไวน์ ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงผังโรงงานโดยการใช้แบบจําลองสถานการณ์: กรณีศึกษาโรงงานประเภทอาหารซาลาเปาติ่มซำ ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
  2018 จัดเส้นทางการเดินรถเก็บขยะในบริเวณเทศบาลแหลมฉบัง หัวหน้าโครงการ เงินสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตที่มีเครื่องจักรขนาน ผู้ร่วมวิจัย เงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0