การพัฒนาเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตที่มีเครื่องจักรขนาน