การปรับปรุงผังโรงงานโดยการใช้แบบจําลองสถานการณ์: กรณีศึกษาโรงงานประเภทอาหารซาลาเปาติ่มซำ