Person Image

  Education

  • อ.บ.(ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529
  • Msc.(Tourism Planning and Development), University of Surrey, อังกฤษ, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 0 0 0
  2021 รูปแบบการนำชุมชนของผู้นำชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย: จากความรู้ในตัวบุคคลสู่ความรู้กระจ่างชัด หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2020 โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 1 0 0 0
  2020 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 2 0 0 0
  2020 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการย่อย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 1 0 0 0
  2016 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการจัดการสถานที่จัดงาน ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการจัดการตลาดน้ำของท้องถิ่น กับ ผลกระทบด้านสังคมในพื้นที่ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 2 0 0
  2020 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี โดยพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ 3 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 การวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนสู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ โครงการศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน หัวหน้าโครงการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio Tourism) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 Local NEO SME การจัดการความรู้ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 หัวหน้าโครงการ กระทรวงมหาดไทย 0 2 0 0
  2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยาเชื่่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการพัฒนาภาพลักษณ์อย่างมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 อัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยูธยาเชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 โครงการสร้างแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 หัวหน้าโครงการ กระทรวงมหาดไทย 0 0 0 0
  2006 โครงการศึกษาและร่างมาตรฐานอาชีพของพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว และหัวหน้า พ่อครัว/แม่ครัว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0