การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี โดยพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ 3 จังหวัด