การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี โดยพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ 3 จังหวัด

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, exNitikorn Rittikote, exYuthasak Chatkaewnapanon, exKrit Phanpanya, exRachata Chaimuang, "การศึกษาความเป็นได้การใช้สัญลักษณ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน", Journal Solid State Technology, ปีที่ 63, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1354-1361