Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2545
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2555
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่โครงการหลวง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2014 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 2 1 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาชุดประเมินตนเองแบบดิจิทัลสำหรับครูและผู้เรียน ด้านทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวคิด Revised Bloom's Taxonomy หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 ชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบดิจิทัลส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงจากครูสู่ผู้เรียน ตามแนวคิด Revised Bloom's Taxonomy หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2013 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนคูณ จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าโครงการ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 0 1 0 0
  2013 การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 0 0 0 0
  2012 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเทียบโอนความรู้ของประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 0 0 0 0