การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน