การพัฒนาชุดประเมินตนเองแบบดิจิทัลสำหรับครูและผู้เรียน ด้านทักษะการคิดขั้นสูงตามแนวคิด Revised Bloom's Taxonomy