โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2020 ชีววิทยาและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมจักจั่นอ้อย Plytypleura cespiticola Boulard ในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2020 การวิจัยและพัฒนาการใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมแมลงศัตรูผักในเขตภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2006 การควบคุมแมลงศัตรูสบู่ดำโดยชีววิธี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2020 การวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ลายจุด Spodoptera frugiperda (Lepidoptera : Noctuidae) ในเขตภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 การใช้ประโยชน์ของเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงเพื่อควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อย หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย 0 0 0 0
2019 การพัฒนารูปแบบการผลิตรังไหม และสร้างแนวทางสู่อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2018 การศึกษาความรุนแรงของเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงเพื่อควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อย หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 4 7 1 0
2018 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรังไหมอีรี่สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ที่มีศักยภาพในแถบจังหวัดที่เอื้อต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2018 “กำรวิจัยต่อยอดและกลไกกำรบูรณำกำรเชิงพื้นที่เพื่อกำรลดโรคใบขำวอ้อยอย่ำงยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2018 เทคนิคเพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานโรคใบขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin เพื่อจัดการแมลงศัตรูอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
2016 การสร้างชุมชน และเครือข่ายการผลิตมะพร้าวปลอดภัยโดยใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเป็นหลัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2015 การกระจายตัวของด้วงหนวดยาวอ้อย Dorysthenes buqueti Guerin (Coleoptera: Cerambycidae) และประสิทธิภาพของเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ที่พบในแปลงอ้อยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2011 การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (Hemiptera: Anthocoridae)Technological development for production of anthocorid predator, Orius maxidentex Ghauri (Hhemiptera: Aanthocoridae) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีเพื่อการผลิตอ้อยปลอดภัย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (Hemiptera: Anthocoridae) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 1 0
2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงมวนตาโต Geocoris uliginosus Say (Hemiptera: Lygaeidae) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Orius spp. หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0