การพัฒนารูปแบบการผลิตรังไหม และสร้างแนวทางสู่อุตสาหกรรม