การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์, exรัตติกาล ทรัพย์โมค, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009
Publish Year International Conference 1
2007 inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "Utilization of green lacewing, Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysomelidae) for augmentative biological control of thrips in saparagus in Thailand", XVI International Plant Protection Congress, 15 - 18 ตุลาคม 2007, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 1
2009 exKittiya Suksen, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica Staint (Lepidoptera: Pyralidae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
Publish Year International Trademark 1
2014 inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exนางงสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค, "กระบวนการเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker)", Kasetsart University, 2014