“กำรวิจัยต่อยอดและกลไกกำรบูรณำกำรเชิงพื้นที่เพื่อกำรลดโรคใบขำวอ้อยอย่ำงยั่งยืน

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยในสภาพไร่", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย