โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 0 0
2013 การศึกษาพลวัตของสังคมพืชป่าชายเลนในท้องที่ตำบลกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การจัดการไม้กระถินเทพาเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การจัดการไม้กระถินเทพาเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การจัดการไม้กระถินเทพาเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่โครงการภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน : กรณีปลูกปอสาควบกับชาอู่หลง และถั่วแดงญี่ปุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 1 0 0
2014 การศึกษาพลวัตของสังคมพืชป่าชายเลนในท้องที่ตำบลกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การรวบรวม คัดเลือกและขยายพันธุ์เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้หวายขาวและเอียสกุลโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 การขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งโดยระบบไฮโดรโพนิค ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2005 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 3 0 0
2014 ลักษณะโครงสร้าง การเติบโต และการเจริญทดแทนตามธรรมชาติ ของระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราในพื้นที่เสื่อมโทรมภาคเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2011 เทคโนโลยีการปลูกเชื้อเพื่อผลิตกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซาสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 0 2 0 0
2005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0
2005 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ (Dendrocalamus latiflorus) เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้น กล้า ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 0 0 0 0
2004 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0