Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • วท.ม.(จุลฃีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • Ph.D.(Genetics), University of California,Davis, สหรัฐอเมริกา

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2010 การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะเชื้อ Pseudomonas sp. จากธรรมชาติที่มีความสามารถในการย่อยสลายและ/หรือกำจัดสารตกค้างโดยชีววิธี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะจุลินทรีย์ที่สร้างสารปฏิชีวนะ (Antimicrobial Agent Producing Microbes ; AAPM) จากดินเพาะปลูกในจังหวัดนครปฐมและบริเวณใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะทางอณูชีววิทยาของเชื้อที่สร้างเอ็นไซม์ Xylanase ที่แยกได้จากท่อน้ำทิ้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ของเชื้อ Salmonella สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แยกได้จากจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจัดจำแนกด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของ Plant Growth-Promoting Bacteria (PGPR) จากพืชตระกูลถั่วบริเวณจังหวัดนครปฐมและภูมิภาคใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 2 0 0
  2017 การพัฒนาระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวา ด้วยจุลินทรีย์ศักยภาพสูงจากธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การศึกษาประสิทธิภาพหัวเชื้อผสมจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการเจริญของผักกินสด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2009 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2007 การคัดเลือก Antibiotics-Producing Pseudomonas sp. หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0