การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะจุลินทรีย์ที่สร้างสารปฏิชีวนะ (Antimicrobial Agent Producing Microbes ; AAPM) จากดินเพาะปลูกในจังหวัดนครปฐมและบริเวณใกล้เคียง