การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร

Publish Year National Conference 2
2009 inดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exNimanan, K, exTawatphan, J, "การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม จัดโดย สกว. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม, 24 มีนาคม 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ธรรมชาติในการยับยั้งโรคกุ้งแห้งในพริกเหลือง", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม จัดโดย สกว. ร่วมกับจังหวัดนครปฐม, 24 มีนาคม 2009, ไทย นครปฐม ประเทศไทย