โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 19 18 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 11 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 1 0
2008 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอก Chinese Tallow Tree (Sapium sebiferum (L) Roxb. ) ในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0