โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 6 0 0
2009 การจัดการโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจของมันสำปะหลังเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การจัดการโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจของมันสำปะหลังเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคและการป้องกันกำจัดโรคเพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศและพืชเศรษฐกิจโดยการอบดินด้วยวิธีชีวภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การแยกสกัดยีน sesquiterpene synthase จากต้นสะระแหน่ที่สร้างฟีโรโมนเตือนภัย beta-farnesene ในเพี้ยอ่อน และการแสดงออกของยีนนี้ในมะละกอเพื่อการควบคุมโรคที่เกิดจากไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคพืชสำหรับเชื้อแบคทีเรียอย่างรวดเร็วของพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2007 การแยกสกัดยีน sesquiterpene synthase จากต้นสะระแหน่ที่สร้างฟีโรโมนเตือนภัย beta-farnesene ในเพี้ยอ่อน และการแสดงออกของยีนนี้ในมะละกอเพื่อการควบคุมโรคที่เกิดจากไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 การพัฒนาแบบบูรณาการสำหรับระบบเกษตรทางเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคส้มเพื่อเพิ่มผลผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็วสำหรับโรคทริสเตซาและโรคกรีนนิ่งของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 6 0 0
2011 การพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาโปรแกรมการประเมินการระบาดของโรคพืช ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การจัดการโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจของมันสำปะหลังเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคและการป้องกันกำจัดโรคเพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศและพืชเศรษฐกิจโดยการอบดินด้วยวิธีชีวภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็วสำหรับโรคทริสเตซาและโรคกรีนนิ่งของพืชตระกูลส้มในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การแยกสกัดยีน sesquiterpene synthase จากต้นสะระแหน่ที่สร้างฟีโรโมนเตือนภัย beta-farnesene ในเพี้ยอ่อน และการแสดงออกของยีนนี้ในมะละกอเพื่อการควบคุมโรคที่เกิดจากไวรัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การตรวจสอบ Geminivirus Subgroup III ในวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 1 0 0 0
2017 แบบจำลองการคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานโรคใบขาว ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวแบบประณีตแนวใหม่ในสภาพโรงเรียนอนุบาลและแปลงปลูก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2010 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทสหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
2005 โครงการย่อย นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศในสภาพโรงเรือนโดยวิธี ผสมผสาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2005 โครงการย่อย นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศในสภาพโรงเรือนโดยวิธี ผสมผสาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2004 Academic Frontier Research Project (AFRP) Phase II Z2004-2008) Integrated Disease Management of Rice and Vegetable in Thailand. หัวหน้าโครงการ JSPS 0 0 0 0
2003 การวิจัยและพัฒนาการจัดแต่งภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2002 การผลิตมะเขือเทศภายใต้โรงเรือนในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
2002 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2002 Sustainable Vegetable production Under Protected Condition in the Humid Tropics. หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2002 Development of PCR Technique for Indentification of Citrus Canker. หัวหน้าโครงการ USDARS,USA 0 0 0 0
1998 โครงการอณูวิทยาของความต้านทานโรคของพริก หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
1997 การคัดเลือกพืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0