การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคและการป้องกันกำจัดโรคเพื่อเพิ่มผลผลิตและการส่งออก