การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคส้มเพื่อเพิ่มผลผลิต

Publish Year National Journal 1
2006 inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, exรศ.ดร. อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, exดร. ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, exรศ.ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์ , exนายอารมณ์ จันทะสอน, "การโคลนยีน rplj จากเชื้อ Candidatus Liberibacter asiaticus ในส้มที่เป็นโรค ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2006, หน้า 567-576
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, exSrimek Chowpongpang, exArom Jantasorn, "Detection of Huanglongbing Disease of Citrus in Thailand by Molecular and Serological Techniques", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย