วัสดุควอนตัมหลายมิติร่วมกับเทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืช