การผลิตไฮโดรเจลจากเซลลูโลสที่ได้จากใบสับปะรดเพื่อใช้สำหรับการปลดปล่อยปุ๋ยอย่างช้า ๆ