ผลสะสมของวัสดุอนินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินในระดับลึก และการแสดงออกของพืช