การขยายเขตรากพืชในดินดอนเนื้อหยาบเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านการไถกลบลึกวัสดุปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช และการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน

Sub Project