ผลระยะยาวของการไถกลบลึกวัสดุวัสดุอนินทรีย์ และอินทรีย์ปรับปรุงดินต่อความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมคาร์บอน การสร้างเม็ดดินเสถียรน้ำ และการกักเก็บธาตุอาหารพืชในเม็ดดิน