การเปลี่ยนแปลงของผงฝุ่นเขม่าดำและสภาพภูมิอากาศบริเวณใกล้ผิวดิน กรุงเทพมหานคร

Publish Year International Conference 1
2022 exจิรัศยา แจ่มใส, exสิรวิชญ์ สังวรกาญจน์, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, "Variation of black carbon concentrations at different height in Bangkok, Thailand", The 3rd International Conference on Environment, Livelihood, and Services: Environmental Adaptation and Social Self-Reliance, 14 - 16 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exสิรวิชญ์ สังวรกาญจน์, exจิรัศยา แจ่มใส, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, "การเปลี่ยนแปลงของผงฝุ่นเขม่าดำ บริเวณพื้นที่เขตเมือง กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย