(ยกเลิก) การศึกษาคาร์บอนไอโซโทปในแต่ละส่วนของน้ำยาง