สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Biorefinery Ice creamAntioxidantCakecommunity of palm oil millCrude palm oilDOBIDopaminedrop testdrug preventionEddy covarianceFree fatty acidJatropha curcas oilKDML 105Latex diagnosis, practical tool and paralatex regenerationLipoxygenaseMagnetic stirringMaterials Characterization MetalsMicrowaveModelOil contentPhenolicsPlant PhysiologyPolyphenol oxidaseQuality AssuranceRapid analysisremovalreservesSn-Ag-Custable isotope labellingStressการจัดการข้ามวัฒนธรรมการติดตาม ยางพาราการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินโครงการการประเมินผลโครงการการฝึกอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมออนไลน์การยื่นขอรับความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาการรับรู้การสกัดการสะท้อนของคลื่นหลายความถี่เก็บกักคาร์บอนของโรงหีบน้ำมันปาล์มขี้เค้กความคิดเชิงจริยธรรมความเครียดความมีระเบียบวินัยความยุติธรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเสียสละความอุตสาหะคาร์บอนไอโซโทปคาร์บอนไอโซโทป การเคลื่อนย้ายคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบคุณสมบัติแสงของแผ่นใบเครื่องต้นแบบไมโครเวฟทะลายปาล์มน้ำมันทัศนคติเทคนิค Eddy covarianceเทคโนโลยีการศึกษาธาตุอาหารรองน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันเมล็ดในปาล์มน้ำมันหล่อลื่นบัณฑิตแบบจำลองแบบจำลองเพื่อศึกษาประกันคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแปลงยางพาราผู้ประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไมโครเวฟไม้ผลยางธรรมชาติยางพารารปภ.หญิงระบบระบบสารสนเทศเลขานุการวิตามินอีวิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุศึกษาศาสตร์-เกษตร, พืชเศรษฐกิจสมดุลคาร์บอนสมดุลน้ำสรีรวิทยาสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาการผลิตพืช ด้าน Plant gas exchangeสรีรวิทยาของพืชสวนยางพาราสารสกัดจากสมุนไพรหลักสูตรออกไซด์ของไนโตรเจนเอทิลไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 50 คน (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิชาการศึกษา 8 คน, นักวิจัย 5 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ 1 คน, พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 73 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)