สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Biorefinery Ice cream Partitioninganimal feedAntioxidantball grid arrayBananabiodieselCa2+-ATPase geneCakeCarbohydratescarbon allocationCarotenoidscDNACeramicscoconut milkcollege life community of palm oil millCrop HealthCrude palm oilDOBIFree fatty acidFT-NIRGlycerolgreen technologyHeat treatmentHevea brasiliensisHot airhydrolysisintermetallic compoundJatropha curcas oilKDML 105Latex diagnosis, practical tool and paralatex regenerationlife styleLight responseLipoxygenaseMagnetic stirringMaterials Characterization mean residence timesMetalsmicrowaveMilk products modelMulti-Spectrum ReflectanceNet ecosystem CO 2 exchangeOil contentoil extractionOil palm fruitsoil qualityPalm Oil bunchPeel spottingPercentage of crude palm oil per fruit pPhenolicsPhenylalanine ammonia lyaseความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเสียสละความอุตสาหะคาร์บอนคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนฟุตพริ้นท์คาร์บอนฟุตฟริ้นท์คาร์บอนและน้ำคาร์บอนไอโซโทปคาร์บอนไอโซโทป การเคลื่อนย้ายคุณธรรมคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล: การวิเคราะห์อย่างง่ายคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบคุณสมบัติแสงของแผ่นใบเครื่องต้นแบบเครื่องต้นแบบไมโครเวฟเครื่องแยกเนื้อปาล์มเครื่องแยกผลปาล์มสดจริยธรรมจริยธรรม 7 ด้าน จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ชีววิทยาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลชุมชนดัชนีสเปคตรัมด้านเศรษฐศาสตร์โดบี้โดโลไมท์ทะลายปาล์มน้ำมันเทคนิค Eddy covarianceเทคโนโลยีสะอาดธาตุอาหารธาตุอาหารรองน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันเมล็ดในปาล์มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไมโครเวฟยางธรรมชาติยางพาราวิตามินอีสมดุลคาร์บอนสมดุลน้ำสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาของพืชสวนยางพารา

Executives

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

นาย พิชิตชัย ผ่องอุดม

E-Mail: psdpcp@kps.ku.ac.th

Tel.: 029428856Resource

นักวิจัยทั้งหมด 46 คน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, นักวิชาการศึกษา 7 คน, นักวิจัย 5 คน, นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, พยาบาล 1 คน, พนักงานควบคุมคุณภาพ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)