ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

PartitioningCarbohydratescarbon allocationCrop HealthEddy covarianceHevea brasiliensisLatex diagnosis, practical tool and paralatex regenerationLight responsemean residence timesMulti-Spectrum ReflectanceNet ecosystem CO 2 exchangePlant PhysiologyRemote SensingreservesRice YieldRoot biomassRubberRubber plantationSeasonal variationSoil respirationstable isotope labellingStressก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์การเคลื่อนย้ายของคาร์บอนการตรวจติดตามการติดตาม ยางพาราการแลกเปลี่ยนก๊าชของต้นพืชการสะท้อนของคลื่นหลายความถี่การสังเคราะห์ด้วยแสงการสำรวจระยะไกลการหายใจการหายใจของดินและรากเก็บกักคาร์บอนความเครียดความแปรปรวนในรอบปีคาร์บอนคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนฟุตพริ้นท์คาร์บอนฟุตฟริ้นท์คาร์บอนและน้ำคาร์บอนไอโซโทปคาร์บอนไอโซโทป การเคลื่อนย้ายคุณสมบัติแสงของแผ่นใบจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ดัชนีสเปคตรัมเทคนิค Eddy covarianceน้ำยางแบบจำลองเพื่อศึกษาใบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแปลงยางพาราผลผลิตข้าวเมตาบอลิซึมของการสร้างน้ำยางไม้ผลยางธรรมชาติยางพาราวอเตอร์ฟุตพริ้นท์สมดุลคาร์บอนสมดุลน้ำสรีรวิทยาสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาการผลิตพืช ด้าน Plant gas exchangeสรีรวิทยาของพืชส่วนประกอบของน้ำยางสวนยางพาราสุขภาพพืชออกไซด์ของไนโตรเจนโอโซนต่อพืชเศรษฐกิจ

Executives

ผู้อำนวยการResource

นักวิจัยทั้งหมด 6 คน (เจ้าหน้าที่วิจัย 2 คน, นักวิจัย 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)