คาร์บอนไอโซโทปในต้นยางพารา: กุญแจที่นำไปสู่การเชื่อมโยงของกระบวนการการผลิตน้ำยางและสรีรวิทยาของต้นยางพารา

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2020 inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, exDesalme, D., exThaler, P., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, exAngeli, N., exChantuma, P., exEpron, D., "In situ (CO2)-C-13 labelling of rubber trees reveals a seasonal shift in the contribution of the carbon sources involved in latex regeneration", Journal of experimental botany, ปีที่ 71, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2020, หน้า 2028-2039
2018 exRungwattana, K, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPhumichai, T, exKanpanon, N, exRattanawong, R, exHietz, P, "Trait evolution in tropical rubber (Hevea brasiliensis) trees is related to dry season intensity", FUNCTIONAL ECOLOGY, ปีที่ 32, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 2638-2651