การดูดซับฟอสฟอรัสและความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในเม็ดดินขนาดต่าง ๆ ของดินเขตร้อนสีแดง

Publish Year National Conference 1
2018 exSasiprapa Sinsuk, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "A Response of Corn Grown on Different Aggregate Size of Si Khui Soil Series Applied with Different Phosphorus Fertilizer Rates", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย