การผลิตวิสกี้ข้าวไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์