ผลของสารสกัดเห็ดพื้นบ้านต่อการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส, แอลฟากลูโคซิเดส และไลเปสในหลอดทดลอง