การเปลี่ยนรูปของคาร์บอนและไนโตรเจนอินทรีย์ในดินที่ลุ่มซึ่งมีวิทยาแร่ดินเหนียวแตกต่างกันในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย