เทคนิคการเตรียมฟิล์มรองรับตัวอย่างแบบบางพิเศษสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

Publish Year National Journal 2
2020 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Optimization of Suitable Formvar Film Thickness Using AFM to Support Ultrathin Specimen for TEM", Microscopy and Microanalysis Research - The Journal of The Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 18-21
2018 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Preparation of Suitable Ultrathin Formvar Film for Transmission Electron Microscopic Technique", Microscopy and Microanalysis Research - The Journal of The Microscopy Society of Thailand , ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 34-38
Publish Year International Conference 2
2020 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Optimization of Suitable Formvar FilmThickness Using AFM to Support Ultrathin Specimen for TEM", The 37th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 26 กุมภาพันธ์ 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2018 inนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "Preparation of Suitable Ultrathin Formvar Film for Transmission Electron Microscopic Technique", The 35th International Conference of the Microscopy Society of Thailand , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย