ผลของสารเคลือบผิวจากวัสดุเหลือทิ้งของสับปะรดต่อคุณภาพของสับปะรดอบแห้ง

Publish Year International Journal 1
2019 exภัทราทิพย์ รอดสำราญ, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of pectin fraction from pineapple peel as a natural plasticizer and material for biopolymer film", Food and Bioproducts Processing, ปีที่ 118, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 198-206