การศึกษาตัวรีดิวซ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการย้อมสีครามธรรมชาติบนผ้าฝ้าย

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Mao berry as a green reducing agent in natural indigo dyeing on cotton fabrics", Journal of the Textile Institute, ปีที่ 113, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 1538-1544
2018 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exThomas Bechtold, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Green Reducing Agents for Indigo Dyeing on Cotton Fabrics", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 196, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 106-113
2017 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Comparison of sodium dithionite and glucose as a reducing agent fornatural indigo dyeing on cotton fabrics", MATEC Web of Conferences, ปีที่ 108, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 1-4
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Surface and cross-section of natural indigo dyed cotton fabrics by using Na2S2O4 and monosaccharides as reducing agents in difference alkaline solutions", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 - PACCON 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Sodium Dithionite and Glucose as a Reducing Agent for Natural Indigo Dyeing on Cotton Fabrics", 2017 The 7th International Conference on Advanced Materials Research, 20 - 22 มกราคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง